ಮೌಲ್ಯಾಗ್ರಹ – ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದಾಗಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು…

This post was written by admin on May 24, 2008
Posted Under: Uncategorized

Reader Comments

Splendid effort.

#1 
Written By Veena Shivanna on May 25th, 2008 @ 12:30 am

Dear Ravi,

On the occasion of 8th year celebration of Kannada saahithya. com we are arranging one day seminar at Christ college, Bangalore on July 8th 2008.

As seats are limited interested participants are requested to register at below link.

Please note Registration is compulsory to attend the seminar.

If time permits informal bloggers meet will be held at the same venue after the seminar.

For further details and registration click on below link.

http://saadhaara.com/events/index/english

http://saadhaara.com/events/index/kannada

Please do come and forward the same to your like minded friends

#2 
Written By Kannada Sahithya on May 31st, 2008 @ 12:42 am

Add a Comment

required, use real name
required, will not be published
optional, your blog address